• info@lifesuccess.edu.vn
  • 0349 954 960

Học bổng

Học bổng Girls in Games (Bachelor Level 7) Bán phần

2000 NZD cho năm học đầu tiên

  Auckland, New Zealand

Xem thêm

Học bổng Unity Games (Bachelor Level 7) Bán phần

2000 NZD cho năm học đầu tiên

  Auckland, New Zealand

Xem thêm

Học bổng học sinh quốc tế (Bachelor Level 7) Bán phần

5000 NZD cho năm học đầu tiên

  Auckland, New Zealand

Xem thêm

Học bổng Constellation Brand Viticulture chương trình Bachelor of Viticulture and Winemaking Level 7 Bán phần

2500 NZD cho năm học đầu tiên

  Nelson, New Zealand

Xem thêm

Học bổng SEG (Level 7 trở xuống) Bán phần

3000 NZD - 7000 NZD cho toàn khóa học

  Palmerston North, New Zealand

Xem thêm

Học bổng International Taught Master Merit (Master Level 9) Bán phần

7000 NZD - 10,000 NZD/toàn khóa học

  Lincoln, New Zealand

Xem thêm

Học bổng Akaroa Salmon (Diploma in Aquaculture Level 5) Bán phần

3000 NZD/năm 1 & 2

  Nelson, New Zealand

Xem thêm

Học bổng học sinh quốc tế THPT (lớp 9 đến lớp 13) Bán phần

1500 NZD/năm đầu

  Christchurch, New Zealand

Xem thêm

Học bổng Computer Science Undergraduate (Level 7 trở xuống) Bán phần

5000 NZD/năm đầu

  Hamilton, New Zealand

Xem thêm

Học bổng Arup Fire Engineering (Master of Engineering in Fire Engineering Level 9) Bán phần

4000 NZD

  Christchurch, New Zealand

Xem thêm

Học bổng Capstone (Master of Creative Practice Level 9) Bán phần

1500 NZD/năm

  Auckland, New Zealand

Xem thêm

Học bổng Newmarket Young Creative (Bachelor of Fine Arts Level 7) Bán phần

8000 NZD/năm

  Auckland, New Zealand

Xem thêm
Call Now Button